Vuokraehdot

1§ Vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus

Vuokralainen on vastuussa antamistaan toimivista yhteystiedoista. Kaikki tiedoksiannot toimitetaan vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen, joten vuokralainen velvoitetaan ilmoittamaan yhteystietojensa muutoksista viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen takia. Yhteystiedoiksi luetaan myös sähköpostiosoite ja puhelinnumero, mikäli ne on annettu vuokranantajalle. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perusteella, että esimerkiksi purkukirje, irtisanomiskirje tai realisointikirje ei ole tavoittanut häntä siitä syystä, että hän ei ole ilmoittanut vuokranantajalle voimassa olevaa osoitetta. Mikäli vuokralaisen irtain realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, ei vuokralaisella ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokranantajalta.

2§ Varaston kunto ja säilytettävät tavarat

– Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena, kun se tämän sopimuksen tekohetkellä on.
– Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Asiaton oleskelu tai yöpyminen varastossa tai varastohallissa on ehdottomasti kielletty. Lattiakuorma ei saa ylittää 300 kg/m². Aseiden, räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Eloperäisten aineiden varastointi on kielletty.
– Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa varastossa. Tavaroiden säilytys käytävillä ja muissa yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa tai hävittää varastotilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella.
– Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty.
– Vuokranantaja ei vastaa mahdollisesta pölyyntymisestä, ilmankosteuden vaihteluista, pakkasen aiheuttamista tai muusta vastaavasta johtuvista vaurioista.

3§ Lämmitys, valaistus, sähkö, vesi ja aukioloajat

Lämmitys (pois lukien kylmät tilat) ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on vuokranantajan kanssa sovittava aina erikseen. Vuokranantaja pidättää oikeuden sulkea varastotilat yöaikaan sekä erikseen määrättyinä aikoina turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden niin edellyttäessä.

4§ Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu

– Vuokranantaja ei ole ottanut vakuutusta säilytettäville tavaroille eikä vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta, kosteus- tai tuholaishaitoista tai katoamisesta. Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta.
– Vuokralainen on velvollinen lukitsemaan varaston oven riippulukolla. Mikäli näin ei tapahdu, vuokranantaja lukitsee varaston ja perii toimenpiteestä aiheutuneet kulut vuokralaiselta.
– Vuokranantaja ei vastaa energian tai lämmön saannissa tai jakelussa ilmenevien epäsäännöllisyyksien, puutteellisuuksien tai rajoitusten aiheuttamista haitoista ja vahingoista.

5§ Varastotila

– Vuokralaisen tekemät tai teettämät rakenteiden muutostyöt on kielletty.
– Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli tätä sopimusta tehtäessä. Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota varasto sekä poistaa lukko ovesta vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta.
– Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä. Mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleita ei sallita.
– Vuokranantajalla (tai vuokranantajan edustajalla, esimerkiksi korjaus- tai huoltomiehellä) on oikeus mennä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi.
– Tupakointi tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokralainen vastaa omien roskiensa poisviemisestä ja hävittämisestä.
– Vuokralaisen on huolellisesti huolehdittava pääoven sulkeutumisesta varastossa käyntinsä yhteydessä, vahingonkorvausvaatimuksen uhalla. Vuokralainen on myös vastuussa kulkuoikeutensa käytöstä ja mahdollisista väärinkäytöksistä. Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan varastotiloissa asioivat henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja.
– Vuokranantajalla on oikeus yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi toinen samankokoinen tai suurempi varastotila.

6§ Vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Irtisanomisajan laskenta alkaa sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin jolloin vuokranantaja on vastaanottanut kirjallisesti toimitetun irtisanomisilmoituksen. Kirjalliseksi irtisanomiseksi hyväksytään irtisanomisilmoitus varastoi.se-sivuston lomakkeiden kautta sekä kirjepostina tai sähköpostitse toimitettu, sopimuksen yksilöintitiedot sisältävä ilmoitus. Sopimusta ei voi irtisanoa ensimmäisen täyden sopimuskuukauden aikana, eli vuokra-aika on aina vähintään kolme (3) kuukautta.

7§ Vuokran maksaminen

Sopimusehdot ovat voimassa heti, kun vuokranantaja on vastaanottanut vuokraukseen liittyvät tiedot varauslomakkeen tai muun viestintäkanavan kautta. Oikeus tilan hallintaan syntyy kuitenkin vasta sitten, kun tämä sopimus on allekirjoitettu ja vuokralainen on maksanut ensimmäisen vuokran sekä vuokratakuun. Vuokra maksetaan kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille kotimaan maksuliikenteessä. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, on vuokranantajalla oikeus ilman erillistä ilmoitusta:
– Lukita tila ja pidättää varasto/tavarat omalla lukituksella. Mikäli vuokralainen maksaa kaikki erääntyneet vuokrat sekä muut perittävät kulut, voidaan vuokrausta myös jatkaa. Varaston uudelleenavauksesta vuokranantaja perii 50 euron avausmaksun. Avauksen suorittamiseen vuokranantaja varaa yhden (1) viikon toimitusajan.
– Irtisanoa sopimus lakkaamaan välittömästi.
– Periä korkolain mukainen viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille.
– Realisoida kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat ilman eri tuomiota (vuokranantajan parhaaksi katsomalla tavalla esimerkiksi julkisessa huutokaupassa). Realisoinnin tuotosta peritään tämän sopimuksen mukaiset velvoitteet toimenpidekuluineen (esimerkiksi vuokrarästit ja myyntikulut), ja loput tilitetään asiakkaalle tämän ilmoitettua pankkitilinsä numeron. Vuokranantaja lähettää ilmoituksen vuokralaisen ilmoittamaan osoitteeseen hyvissä ajoin ennen realisointiin ryhtymistä. Myös loppuselvitys realisoinnista lähetetään asiakkaan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen. Vuokralaisen mahdollinen huomautus realisoinnista on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa vuokranantajan ilmoituksesta. Muutoin vuokralaisen oikeudet tilitykseen katsotaan menetetyiksi. Mikäli lasku siirtyy perintään, siirtyy tilan käyttöoikeus takaisin vuokranantajalle. Jos tilassa on vuokralaisen tavaroita, siirtyy niiden omistusoikeus vuokranantajalle. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että realisoinnista saadut hinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Mikäli vuokralainen säilyttää varastossa huomattavasti tavanomaista arvokkaampaa tavaraa, on siitä ilmoitettava kirjallisesti vuokranantajalle.

8§ Vuokravakuuden palautus

Vuokravakuutta ei palauteta, vaan se käytetään viimeisen kuun vuokraan.

9§ Sopimuksen siirtäminen ja muut asiat

– Varastojen vaihdosta ja lisävuokrauksista voidaan sopia vuokranantajan kanssa kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Varaston vaihtamisen on tapahduttava viikon sisällä sopimuksesta, jotta lisäkustannuksilta vältytään. Mikäli vaihto ei tapahdu määräajassa, varattu varasto vapautetaan ja varastosta peritään yhden kuukauden vuokra. Mikäli uuden varaston vuokravakuus on enemmän kuin vanhan, peritään vuokralaiselta vain näiden erotus.
– Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa on vuokranantajalla oikeus sulkea kulku varastoon.
– Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle.
– Vuokranantaja ei ole vastuussa Force Majeure -periaatteiden mukaisen teknisen vian tms. aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.
– Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, on hän henkilökohtaisesti vuokrasopimuksen toinen osapuoli.
– Vuokranantaja voi irtisanoa vuokrasopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

10§ Sopimusrikkomukset

Mikäli vuokralainen rikkoo pykälissä 1–9 sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi mitä kyseisissä pykälissä on lueteltu, sulkea kulkuoikeus varastotilaan, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, poistaa aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa väistötilaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista. Vuokrasopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi vuokranantajalle ja yksi vuokralaiselle. Vuokralainen on lukenut sopimusehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.